Bảo Vệ Quang TrungTin TứcTHÔNG BÁO QUÝ KHÁCH HÀNG

Số:  68  /2014/TB/QTSC-GS

TP HCM, ngày  02  tháng  08 năm  2014

THÔNG BÁO

“V/v thay đổi Tổng Giám đốc Công ty CPDV Bảo vệ Quang Trung”

Kính gửi: Quý Ban Lãnh đạo Quý Khách hàng

Nhằm xắp xếp công tác quản lý và lãnh đạo của công ty. Ngày 02/08/2014 Hội Đồng Quản trị Công ty CPDV Bảo vệ Quang Trung có quyết định số: 56/2014/QĐ/QTSC-GS về việc  bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Cường  giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CPDV Bảo vệ Quang Trung thay cho ông Vũ Trọng Khang từ ngày 02/08/2014.

Ban Lãnh đạo Công ty CPDV Bảo vệ Quang Trung xin thông báo đến quý Công ty (khách hàng) để phối hợp quan hệ công tác.

Quyết định Bổ nhiệm Tổng Giám đốc được đính kèm Thông báo này.

Để tiện liên hệ công tác vui lòng liên hệ số điện thoại của ông Nguyễn Văn Cường 097.577.68.68, hoặc email: tonggiamdoc@baovequangtrung.com

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi gửi:

-Các khách hàng

-Lưu

 

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

 

 

 

  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp